GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Informační doložka“)

dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“) poskytnutá správcem:

Správce:

___Lipadona s.r.o._, IČO: 07968981

se sídlem Rosická 653 19017 Praha - Vinoř

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310727

(dále jen „Správce”)

 

V souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) mezi Vámi jako zákazníkem, jste-li fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“), a Správcem jako druhou smluvní stranou Vás Správce informuje ve smyslu čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů, ke kterému dojde v souvislosti s uzavřením Smlouvy:

 

 1. Totožnost a kontaktní údaje Správce

  1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Lipadona s.r.o., IČO: 07968981, se sídlem Rosická 653 19017 Praha - Vinoř, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 310727 .

  2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Ostrůvek 1786 Brandýs nad Labem 25001, adresa elektronické pošty Info@podberak.cz, telefon +420 776850166 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Účel zpracování osobních údajů

  1. Správce zpracovává následující osobní údaje získané od Subjektu údajů na základě Smlouvy uzavírané prostřednictvím e-shopu autostan.eu:

 • jméno a příjmení;

 • údaje spojené s dopravou (dodací adresa);

 • fakturační údaje (IČO, DIČ, sídlo, údaj o plátci DPH);

 • kontaktní údaje (emailová adresa, telefon);

 • údaje spojené s platbou (bankovní spojení);

 • další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v objednávce či při uzavření Smlouvy, aniž by byly vyžadovány Správcem;

(společně dále jen „Osobní údaje“).

  1. Osobní údaje Subjektu údajů zpracovává Správce pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR:

   1. plnění Smlouvy, která byla mezi Subjektem údajů a Správcem uzavřena;

   2. je to nezbytné pro plnění právní povinnosti správce (zejména povinností souvisejících s ohlašovací povinností vůči orgánům veřejné správy, vyplývajících z předpisů daňových a jiných právních předpisů);

   3. dále bude emailová adresa Subjektu údajů použita dle § 7 odst. 3 č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s oprávněným zájmem správce pro zasílání obchodních sdělení Správce e-mailem. Toto zasílání obchodních sdělení Správce může Subjekt údajů kdykoliv zrušit. Pro tento účel bude Správce údajů archivovat emailovou adresu Subjektu údajů do doby zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká jiných účelů zpracování emailové adresy Subjektu údajů.

  2. V případě, že bude Správce užívat Osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této Informační doložce, neprodleně poskytne Subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této Informační doložce.

  3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 1. Další příjemci Osobních údajů

  1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

   1. externímu poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb pro zpracování účetnictví a daňové agendy Správce, externímu poskytovateli právních služeb;

   2. externímu poskytovateli platebních služeb na e-shopu Správce;

   3. externímu poskytovateli přepravních služeb;

   4. orgánům veřejné správy;

   5. mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či osobám, které jsou obchodními partnery Správce, je-li to potřeba ke splnění uvedených účelů.

  2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

 2. Doba uložení Osobních údajů

  1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dobu následujících pěti (5) let od splnění Smlouvy (odpovídající případné záruce, je-li poskytnuta, a dále promlčecí lhůtě nároků obou stran Smlouvy), nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních a jiných zákonných povinností Správce podle platných právních předpisů, trvají-li déle než stanovená doba.

  2. Zasílání obchodních sdělení Správce na emailovou adresu Subjektu údajů může Subjekt údajů kdykoliv zrušit. Pro tento účel bude Správce údajů archivovat emailovou adresu Subjektu údajů do doby zrušení zasílání obchodních sdělení ze strany Subjektu údajů; to se však nedotýká jiných účelů zpracování emailové adresy Subjektu údajů.

 3. Práva Subjektu údajů

  1. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

   1. Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

   2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

   3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

   4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 5.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

   5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;

   6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

  2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

  3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

PŘI VYPLNĚNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Lipadona s.r.o., IČO: 07968981, se sídlem Rosická 653 19017 Praha - Vinoř zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310727 (dále jen „Správce“).

  2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Ostrůvek 1786 Brandýs nad Labem 25001, adresa elektronické pošty info@podberak.cz, telefon+420 776850166 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Poskytnutí osobních údajů

  1. Návštěvník e-shopu autostan.eu jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním kontaktního formuláře uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.

  2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;

 • emailová adresa;

 • další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů v kontaktním formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem;

(společně dále jen „Osobní údaje“).

 1. Účel zpracování Osobních údajů

  1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro kontaktování Subjektu údajů, včetně reakce na poptávku služeb Správce ze strany Subjektu údajů, vyřizování žádostí Subjektu údajů, odpověď na dotazy Subjektu údajů apod.

  2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.

 2. Další příjemci Osobních údajů

  1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

   1. osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

  2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

 3. Doba uložení Osobních údajů

  1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však třicet (30) dní od udělení Souhlasu.

 4. Práva Subjektu údajů

  1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

   1. Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

   2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

   3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

   4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

   5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;

   6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

  2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

  3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)

 5. Odvolání souhlasu

  1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.

  2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

K ODBĚRU NEWSLETTERU

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Lipadona s.r.o., IČO: 07968981, se sídlem Rosická 653 19017 Praha - Vinoř, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310727 (dále jen „Správce“).

  2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Ostrůvek 1786 Brandýs nad Labem 25001, adresa elektronické poštyInfo@podberak.cz, telefon +420 776850166 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Poskytnutí osobních údajů

  1. Návštěvník e-shopu autostan.eu jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním a odesláním své emailové adresy v žádosti o zasílání newsletteru Správce uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Tento souhlas je udělován rovněž podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.

  2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:

 • emailová adresa;

(dále jen „Osobní údaje“).

 1. Účel zpracování Osobních údajů

  1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro zasílání obchodních sdělení Správce, zejména zasílání slev na zboží nabízené Správcem, zasílání nabídek a informačních e-mailů o zboží a službách nabízených Správcem a dalších reklamních, marketingových či obchodních sdělení Správce, včetně provádění průzkumů trhu Správcem.

  2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.

 2. Další příjemci Osobních údajů

  1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

   1. osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

  2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země či mezinárodní organizaci.

 3. Doba uložení Osobních údajů

  1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však tři (3) roky od udělení Souhlasu.

 4. Práva Subjektu údajů

  1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

   1. Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

   2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

   3. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

   4. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;

   5. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

  2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

  3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)

 5. Odvolání souhlasu

  1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.

   1. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

PŘI VYPLNĚNÍ A PUBLIKACI RECENZE ZBOŽÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

 1. Totožnost a kontaktní údaje správce

  1. Správcem osobních údajů je obchodní společnost Lipadona s.r.o., IČO: 07968981, se sídlem Rosická 653 19017 Praha - Vinoř zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 310727 (dále jen „Správce“).

  2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Ostrůvek 1786 Brandýs nad Labem 25001, adresa elektronické pošty info@podberak.cz, telefon+420 776850166 (dále jen „Kontaktní údaje Správce“).

  3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 2. Poskytnutí osobních údajů

  1. Návštěvník e-shopu autostan.eu jako fyzická osoba (dále jen „Subjekt údajů“) vyplněním formuláře s recenzí zboží Správce a jeho odesláním uděluje Správci souhlas se zpracováním osobních údajů (dále jen „Souhlas“) dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále též jako „GDPR“). Správce v souvislosti se zpracováním osobních údajů poskytuje Subjektu údajů dle čl. 13 GDPR níže uvedené informace.

  2. Správce bude na základě uděleného Souhlasu o Subjektu údajů zpracovávat následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení;

 • emailová adresa;

 • další informace odpovídající svou povahou osobnímu údaji, které budou nahodile volnou formou sděleny Subjektem údajů ve vyplněném formuláři, aniž by byly vyžadovány Správcem;

(společně dále jen „Osobní údaje“).

 1. Účel zpracování Osobních údajů

  1. Správce bude na základě tohoto Souhlasu zpracovávat Osobní údaje pro ověření validity recenze prostřednictvím zadané emailové adresy Subjektu údajů a zveřejnění recenze Subjektu údajů o zboží Správce na e-shopu včetně jména a příjmení Subjektu údajů (bez emailové adresy).

  2. Ze strany Správce nedochází na základě Souhlasu k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

  3. Udělení Souhlasu není smluvním požadavkem Správce a není jím podmíněno další trvání jakéhokoli vztahu.

 2. Další příjemci Osobních údajů

  1. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:

   1. v případě jména a příjmení jakémukoli návštěvníkovi e-shopu Správce;

   2. osobám poskytujícím Správci a/nebo dalším příjemcům serverové, webové, cloudové nebo IT služby.

  2. Správce nemá v úmyslu předat Osobní údaje Subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

  3. Osobní údaje

 3. Doba uložení Osobních údajů

  1. Osobní údaje Subjektu údajů budou Správcem zpracovávány po dobu potřebnou k naplnění účelu zpracování Osobních údajů, nejdéle však po dobu provozu e-shopu Správce, či do doby stažení příslušného zboží z nabídky Správce.

 4. Práva Subjektu údajů

  1. V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů má Subjekt údajů tato práva:

   1. Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii Osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

   2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

   3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) Subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování, (iii) Subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

   4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chce Subjekt údajů jejich zpracování pouze omezit, (iii) Správce již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů ano, nebo (iv) pokud Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování dle čl. 6.1.6. této informační doložky, tak Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem Subjektu údajů, případně tím, že tyto Osobní údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

   5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo, je-li to technicky proveditelné, aby Správce tyto údaje předal jinému správci;

   6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že Subjekt údajů může u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobí, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy Subjektu údajů nebo jeho právy a svobodami.

  2. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, může Subjekt údajů uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem či elektronickou formou na Kontaktních údajích Správce.

  3. Dále má Subjekt údajů právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz)

 5. Odvolání souhlasu

  1. Tento Souhlas může Subjekt údajů kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas může Subjekt údajů odvolat prostřednictvím formuláře dostupného u Správce nebo libovolnou formou prostřednictvím Kontaktních údajů Správce.

  2. Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který byl udělen před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Osobní údaje budou smazány, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů